RADÓN SK

O radóne

Overenie účinnosti realizovaných opatrení

      Po realizovaní protiradónových opatrení je potrebné sa meraním presvedčiť o ich vplyve na koncentráciu radónu.
      Ak sa znížila objemová aktivita pod prípustnú hodnotu (400 Bq/m3 pre staršie objekty a 200 Bq/m3 pre novostavby), opatrenia sú účinné. Ak sa koncentrácia radónu výrazne znížila, ale ešte stále je nad limitom, je zrejmé, že sa niektorá z prísunových ciest radónu prehliadla, alebo sa ju nepodarilo dostatočne utesniť. Ak ani po vykonaných opatreniach objemová aktivita radónu výrazne neklesne, poraďte sa s firmou vykonávajúcou meranie o ďalšom postupe a konzultujte problém aj s odbornou stavebnou firmou, ktorá má s protiradónovými opatreniami skúsenosti.

 
© 2012 RADÓN SK, spol. s r.o., Kostiviarska cesta č. 4, 974 01 Banská Bystrica :: Design and programing by ManyOK :: Valid CSS and XHTML 1.0 Strict