RADÓN SK

O radóne

Čo je vlastne radón?

      Radón 222Rn je prírodný inertný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká premenou uránu obsiahnutého v zemskej kôre. Urán sa samovoľne rozpadá na rádium, to na radón, ktorý sa ďalej s polčasom rozpadu 3,82 dňa premieňa na atómy pevných prvkov 218Po, 214Pb, 214Bi a 214Po. Celý reťazec je zakončený nerádioaktívnym olovom 206Pb. Vďaka svojim vlastnostiam radón a produkty jeho rádioaktívneho rozpadu prenikajú na povrch z relatívne veľkých hĺbok. Ich šírenie umožňujú najmä tektonické poruchy a zóny, ako aj pórovitosť hornín a sedimentov. Z podložia domov sa cez rôzne netesnosti a pukliny dostáva priamo do domu, a tým vystavuje jeho obyvateľov svojim účinkom. Pre človeka nie je ani tak nebezpečný samotný radón ako produkty jeho premeny, ktoré sú už tuhé rádioaktívne látky a viažu sa na aerosoly a prachové častice vo vzduchu. Po vdýchnutí sa zachytávajú v hlienovej vrstve, ktorá tvorí súvislú vrstvu v dýchacích cestách, a tak dochádza k priamemu ožarovaniu buniek. Toto ožarovanie je považované za jednu z príčin vzniku rakoviny pľúc pretože môže dôjsť k nekontrolovanému deleniu buniek a k vzniku zhubného nádoru. Jedná sa však o dlhodobú záležitosť pričom riziko je tým vyššie, čím vyššia je koncentrácia radónu v prostredí. Tento poznatok je dôležité brať do úvahy hlavne s ohľadom na neustále utesňovanie stavieb kvôli energetickým úsporám, čím sa potláča prirodzené odvetrávanie pobytových priestorov.
      Zdroje radónu, ktorý by mohol ohroziť naše zdravé bývanie sú v podstate 3 - stavebný materiál, voda a pôdny vzduch. Aby sa riziko rakoviny pľúc znížilo na rozumnú mieru, najjednoduchší spôsob je vykonať merania objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu na stavebnom pozemku alebo v objekte pripravenom na rekonštrukciu. Merania vykonávajú špecializované firmy, ktoré musia mať povolenie na činnosť od MZ SR a autorizáciu na úradné merania od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Na základe týchto hodnôt je možné jednoznačne posúdiť, či pri stavbe alebo prestavbe je potrebné vykonať protiradónové opatrenia. Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia stanovuje povinnosť chrániť stavby proti prenikaniu radónu z geologického podložia na pozemkoch s vyšším ako nízkym radónovým rizikom a vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 528/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia, udáva zásahové úrovne objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a v pobytových miestnostiach.
      Protiradónové opatrenia musia zaistiť, aby v pobytových priestoroch bola priemerná ročná objemová aktivita radónu menšia ako 400 Bq/m3 v existujúcich stavbách a menšia ako 200 Bq/m3 v novostavbách (smerná hodnota uvedená vo Vyhláške 528/2007). Môžeme ich rozdeliť na priame a nepriame. Nepriame sú tie, ktoré ovplyvňujú fyzikálne zákonitosti transportu radónu a sú súčasťou každej stavby (napr. plynotesné konštrukcie šácht a komínov, oddelenie schodiskového priestoru vedúceho z kontaktného poschodia do vyšších podlaží, plynopriepustné úpravy povrchu okolo stavieb a pod.). Priame spočívajú v odstránení zdroja radónu alebo v prerušení transportu radónu od zdroja k užívateľovi.
      Pri nových stavbách vychádzame z toho, že zo všetkých 3 možných zdrojov radónu vylúčime vhodným výberom stavebné materiály a kontrolou rádioaktivity aj vodu. Jediný zdroj radónu, ktorý nemôžeme odstrániť a proti ktorému sa musíme chrániť je podložie.
      V už existujúcich stavbách môžeme dokonale odstrániť len jeden zdroj radónu, a to vodu. Možnosť odstránenia nevyhovujúcich stavebných materiálov je značne závislá na celkovej efektívnosti a ekonomických kritériách a problém radónu z podložia je rovnaký ako u nových stavieb.
      Základným princípom ochrany užívateľa objektu pred radónom je prerušenie jeho transportu a to:

      Úprava stavebnej konštrukcie proti radónu z podložia sa volí pri nových stavbách a u tých existujúcich stavieb, ktoré sú v zlom technickom stave, kde sa zásahy do konštrukcie volia aj z iných dôvodov (vlhkosť, statika a pod.). Výhodou konštrukčných opatrení je dlhá životnosť, žiadna údržba a prevádzkové náklady. Nevýhody sú zrejmé pri už existujúcich stavbách, pretože sa vyžaduje väčší zásah do konštrukcie. Málokedy sa tiež podarí dodatočne inštalovať izoláciu na celú kontaktnú plochu (aj pod steny), a tak jej účinnosť je v tomto prípade neistá. Pretože sa v praxi ukázalo, že nie vždy je potrebné do stavebnej konštrukcie vkladať protiradónovú izoláciu, boli zavedené tri kategórie tesnosti kontaktných konštrukcií:
Konštrukcie 1. kategórie tesnosti - stavebné konštrukcie výrazne obmedzujúce konvekciu vzduchu a znižujúce transport radónu difúziou; obsahuje vždy minimálne jednu vrstvu celistvej protiradónovej izolácie s prestupmi.
Konštrukcie 2. kategórie tesnosti - stavebné konštrukcie výrazne obmedzujúce konvekciu vzduchu; obsahuje najmenej jednu vrstvu celistvej hydroizolácie s vodotesnými spojmi pásov alebo je realizovaná z vodostavebného betónu so stupňom vodotesnosti V12 (STN 73 1209) a s plynotesne realizovanými prestupmi.
Konštrukcie 3. kategórie tesnosti - celistvá stavebná konštrukcia obmedzujúca konvekciu vzduchu s prestupmi utesnenými proti prúdeniu vzduchu; neobsahuje izolačné vrstvy.


 
© 2012 RADÓN SK, spol. s r.o., Kostiviarska cesta č. 4, 974 01 Banská Bystrica :: Design and programing by ManyOK :: Valid CSS and XHTML 1.0 Strict